elementor 25

Naše služby

Škola zdraví a výživy

Ucelený tří měsíční koncept spojující individuální vedení s výhodou skupinové spolupráce.

Skupina a její výhody:

 • Výměna receptů
 • Výměna zkušeností
 • Vzájemná podpora

Studie poukazují, že skupina zajistí lepší a hlavně dlouhodobější výsledky

Individuální vedení:

 • Pravidelná analýza těla – metabolizmus, hospodaření s vodou, fungování lymfatického systému, mineralizace kostry, množství a funkčnost svalové hmoty, hodnota vnitřního tuku, metabolických věk,…
 • Minimálně dvě individuální konzultace – prví na perzonifikaci a správně zaměření snahy s ohledem na věk, zdravotní stav, pohlaví, úroveň sportovní aktivity a jiných osobních záležitosti – druhá či další pro doladění – perzonifikaci a řešení otázek co nechci řešit předevšemi

Každý týden jedna lekce:

 • lekce trvá cca 1 hodinu – zábavnou formou podané informace k danému tématu – zpracovaný materiál na dané téma – debata nad daným tématem – praktické ukázky – ochutnávky

Whatsapp a Facebook skupina: Sdílení receptů a defakto okamžitá rada, jak vše vyladit a vylepšit

Degustační večery: Ochutnávka zdravých receptů od nás i klientů.

Podpora od:

 •  osobního trenéra
 •  hlavního lektora
 •  každého účastníka
 •  zoom

1. Kurz: každý čtvrtek 19:00-20:00, začátek 24.9.2020

2. Kurz: každý čtvrtek 17:30-18:30, začátek 1.10.2020

3. Kurz: každou středu 19:00-20:00, začátek 14.10.2020

4. Kurz: každou středu 17:30-18:30, začátek 21.10.2020

Odzkoušený koncept již více než deset let. Kurzy probíhají  primárně v Praze, ale i v Brně, Ostravě, Plzni, Zlíně a Prostějově.

Školy zdraví a výživy

Dny pro klienty

Veletrhy

Школа здоровья и питания

Комплексная трехмесячная концепция, сочетающая индивидуальное лидерство с преимуществом группового сотрудничества:

Группа и ее преимущества:

 • Обмен рецептами;
 • Обмен опытом;
 • Взаимная поддержка.

Исследования показывают, что группа обеспечит лучшие и, главное, долгосрочные результаты

Индивидуальное руководство:

 • Регулярный анализ тела и организма – обмен веществ, водный баланс, функционирование лимфатической системы, минерализация скелета, количество и функция мышечной массы, значение внутреннего жира, метаболический возраст и т.д.;
 • По крайней мере, две индивидуальные консультации – первая по персонализации и правильному распределению сил с учетом возраста, здоровья, пола, уровня спортивной активности и других личных особенностей – вторая или дальнейшие консультация- персонализации и решения вопросов, личные для каждого человека.

Одно занятие каждую неделю:

 • урок длится около 1 часа – занимательная информация по теме – подготовленный материал по теме – обсуждение темы – практические примеры – дегустации

Группа в WhatsApp и Facebook: обмен рецептами и мгновенные советы де-факто о том, как подготовить и улучшить тело и организм.

Дегустационные вечера: дегустация полезных рецептов от нас и клиентов.

Поддержка от:

 • персонального тренера
 • главного лектора
 • каждого участника
 • ZOOM